Algemene voorwaarden

De klant verbindt er zich toe de geleverde diensten te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling van de factuur binnen deze termijn, wordt deze van gerechtswege en zonder dat er ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% en verwijlintresten aan het tarief van de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent gemachtigd de geschillen te beslechten en enkel de Belgische wetgeving van toepassing.